اسکلروز تمپان

در اثر بیماری دراز مدت گوش میانی، روی پرده گوش رسوبات کلسیمی ظاهر می شود که به صورت گچ سفید در یک یا چند ناحیه پرده گوش دیده می شود.

اگر تمام پرده گوش یا قسمت اعظم آن دچار این حالت شود در انتقال صدا مانع ایجاد کرده و کم شنوایی به تعداد مختصر یا متوسط ایجاد خواهد شد و اگر فقط قسمتی از پرده مبتلا شود تاثیر چندانی در شنوایی نخواهد داشت.

X