در اثر صدای انفجار یا سیلی خوردن به گوش، ممکن است پرده گوش پاره شود. این عارضه غالباً با درد زیاد و خونریزی و گاه با وزوز گوش یا سرگیجه نیز همراه است. در صورت وجود سرگیجه و کم شنوایی شدید باید مشکوک به گسیختگی استخوانچه ها یا پارگی پنجره کرد شد.

X