این عارضه معمولاً متعاقب انسداد شیپور استاش ایجاد می شود و در غالب بیماران با عفونت راه های فوقانی تنفسی همراه است. شکایت بیماران درد در گوش و کم شنوایی مختصر می باشد. که اگر این بیماری در مراحل اولیه درمان نگردد عفونت بیشتر شده و به پارگی پرده گوش می انجامد.

اوتیت میانی در ۲ سال اول زندگی کودکان بیشتر است که دلیل آن باید فقدان ایمنی و دندان درآوردن، که کودک را بیشتر در معرض بیماری قرار می دهد و کوتاه و گشاد بودن شیپور استاش در کودکان باشد.

ضمناً کوک که معمولاً در حالت خوابیدن بطری شیر را می مکد، بعد از خوردن شیر اگر آن را بالا آورد یا استفراغ کند، ممکن است شیر از راه شیپور استاش وارد گوش میانی شود و ایجاد اوتیت میانی نماید.

X